ads
DMSx 4.0

DMSx 4.0

Version 1.0.66 for Android
10.0

The description and download of DMSx 4.0

เป็นระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือบริษัทตัวแทนที่ทำหน้าที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเนื่องจาก ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างจ่ายค่าไฟฟ้าเกินกำหนดผ่อนผัน ซึ่งจะใช้งานร่วมกับ ระบบงดจ่ายไฟมิเตอร์ 4.0 ในรูปแบบของ Web Application
Show More
Advertisement
ads
Previous versions
Comment Loading...
Be the first to comment.
ADS